ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van zaken en/of verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten door NL Brandbeveiliging B.V., hierna steeds NL Brandbeveiliging. In geval in een schriftelijke overeenkomst met contractanten wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren die afwijkende bepalingen.

1.2. Algemene voorwaarden van contractanten van NL Brandbeveiliging worden nimmer aanvaard en worden hierbij uitdrukkelijk door NL Brandbeveiliging van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen/het totstandkomen van overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van NL Brandbeveiliging, alsmede door NL Brandbeveiliging verstrekte opgaven zijn vrijblijvend en niet bindend voor NL Brandbeveiliging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Contractanten van NL Brandbeveiliging kunnen pas rechten ontlenen aan een overeenkomst met NL Brandbeveiliging nadat NL Brandbeveiliging opdrachten, aanvragen of bestellingen van contractanten schriftelijk heeft bevestigd of nadat NL Brandbeveiliging door een begin te maken met de uitvoering de desbetreffende opdracht, aanvraag of bestelling heeft aanvaard. Een overeenkomst tussen de contractant en NL Brandbeveiliging komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door NL Brandbeveiliging. NL Brandbeveiliging is gerechtigd om bij de uitvoering van overeenkomst zonodig derden in te
schakelen.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Overeengekomen levertijden en overige termijnen zijn nimmer fatale termijnen en binden NL Brandbeveiliging niet. NL Brandbeveiliging is gehouden om het redelijk mogelijke te doen om de desbetreffende termijnen aan te houden, doch eventuele overschrijding daarvan levert geen tekortkoming zijdens NL Brandbeveiliging op en kan nimmer leiden tot enige aanspraak op schadevergoeding van de contractant.

3.2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen NL Brandbeveiliging en de contractant overeen zijn gekomen. In geval wijzigingen in de overeenkomst leiden tot hogere kosten dan oorspronkelijk begroot, is NL Brandbeveiliging gerechtigd deze kosten aan de contractant in rekening te brengen.

3.3. In geval NL Brandbeveiliging op grond van de overeenkomst met de contractant enige periodieke service- of onderhoudsverplichting heeft, is de contractant gehouden om per contractsjaar NL Brandbeveiliging minimaal 1 maal per jaar, of zoveel meer als contractueel bepaald, deze overeengekomen service- of onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren. Bovendien geldt dat de termijn waarbinnen NL Brandbeveiliging aan de desbetreffende verplichting uitvoering zal geven indicatief is. Bij een normale onderhoud- of servicetermijn van 12 maanden heeft NL Brandbeveiliging het recht om de daaruit voor haar voortvloeiende verplichtingen met een bandbreedte van 2 maanden eerder danwel 2 maanden later uit te voeren.

3.4. In alle gevallen geldt dat de contractant NL Brandbeveiliging en werknemers van NL Brandbeveiliging te allen tijde op eerste verzoek toegang dient te verlenen voor het uitvoeren van aan NL Brandbeveiliging opgedragen (periodieke) werkzaamheden. De contractant is bekend met het feit dat NL Brandbeveiliging voor de uitvoering van deze werkzaamheden tevoren geen afspraak maakt, tenzij anders is overeengekomen in het contract.

3.5. Voor zover de contractant NL Brandbeveiliging de toegang weigert, geldt in ieder geval dat NL Brandbeveiliging niet kan worden gehouden aan met de contractant overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden van NL Brandbeveiliging. De contractant is in dat geval in verzuim en kan geen aanspraak maken op de overeengekomen werkzaamheden, terwijl de contractant onverminderd gehouden is om de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingen aan NL Brandbeveiliging te verrichten.

3.6. Indien en voor zover de contractant in strijd met de bovengenoemde bepaling de overeenkomst met NL Brandbeveiliging voortijdig opzegt is de contractant de overeengekomen betalingen verschuldigd voor de gehele periode dat de overeenkomst met NL Brandbeveiliging nog had voortgeduurd indien en voor zover de contractant deze op een juiste en regelmatige manier zou hebben opgezegd.

4. Prijzen
4.1. Alle door NL Brandbeveiliging genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. NL Brandbeveiliging is gerechtigd om aan het einde van ieder kalenderjaar overeengekomen prijzen te indexeren.

4.3. Alle door NL Brandbeveiliging opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende prijzen voor materiaal, vracht, loon en andere prijsbepalende factoren. Indien en voor zover na het sluiten van de overeenkomst die prijsbepalende factoren dermate hard stijgen dat van NL Brandbeveiliging niet langer verwacht kan worden dat zij de overeenkomst ongewijzigd uitvoert, is NL Brandbeveiliging gerechtigd tussentijds de overeengekomen prijzen aan te passen.

4.4. Indien en voor zover prijsstijgingen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde bepalingen van lid 2 en 3 leiden tot een verhoging van meer dan 10% is de contractant gerechtigd om de overeenkomst met NL Brandbeveiliging zonder verdere opzegtermijn kosteloos op te zeggen.

4.5. Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst met een contractant of tijdens de uitvoering van die overeenkomst NL Brandbeveiliging opdracht krijgt tot het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden, het verlenen van aanvullende diensten danwel het leveren van oorspronkelijk niet overeengekomen goederen, zal de contractant hiervoor de op dat moment binnen NL Brandbeveiliging voor de desbetreffende werkzaamheden diensten of goederen geldende prijzen dienen te voldoen.

5. Betaling
5.1. Betaling van facturen van NL Brandbeveiliging dient te allen tijde te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat daarbij door de contractant een beroep kan worden gedaan op verrekening danwel opschorting.

5.2. Bij gebreke van betaling van facturen binnen de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen is de contractant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de contractant vanaf verzuimdatum een rente verschuldigd van 8% per maand. In dat geval is de opdrachtgever bovendien gehouden de in redelijkheid door NL Brandbeveiliging gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden op basis van het rapport Voorwerk II met een minimum van €75,–. Indien en voor zover NL Brandbeveiliging gronden heeft om te vermoeden dat de contractant zijn of haar verplichtingen jegens NL Brandbeveiliging niet geheel of niet tijdig zal kunnen nakomen en in geval de contractant zijn of haar verplichtingen jegens NL Brandbeveiliging niet (tijdig) nakomt, is NL Brandbeveiliging gerechtigd van de afnemer vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voor reeds opeisbare verplichtingen en toekomstige verplichtingen. Bovendien is NL Brandbeveiliging in dat geval gerechtigd om haar werkzaamheden danwel verplichtingen uit bestaande overeenkomsten op te schorten totdat de contractant heeft voldaan aan haar verplichtingen en de door NL Brandbeveiliging gevraagde vooruitbetaling of zekerheidstelling.

5.3. Eventuele bezwaren tegen facturen van NL Brandbeveiliging dienen te allen tijde voor het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen schriftelijk aan NL Brandbeveiliging te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de contractant zijn recht daartoe zal hebben verspeeld. Indien een contractant binnen de voornoemde termijn van 30 dagen bezwaren aandraagt tegen facturen van NL Brandbeveiliging, geldt onverminderd het in sub 1 genoemde verbod tot verrekening en opschorting.

6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
6.1. NL Brandbeveiliging behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de contractant geleverde zaken totdat alle openstaande facturen, uit welken hoofde dan ook verschuldigd, volledig zullen zijn betaald. Indien NL Brandbeveiliging dit wenst zal op de geleverde zaken, na eigendomsoverdracht, een pandrecht te haren behoeve worden gevestigd; afnemer verplicht zich ter zake op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen.

6.2. Afnemer zal zolang NL Brandbeveiliging nog het in 6.1 genoemde eigendomsvoorbehoud heeft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Brandbeveiliging niet gerechtigd zijn de door deze aan de afnemer geleverde zaken aan derden in gebruik te geven of te verhuren, te verpanden of ten behoeve van derden anderszins te bezwaren.

6.3. Voor het geval de afnemer een verplichting uit de overeenkomst jegens NL Brandbeveiliging niet zal zijn nagekomen zal NL Brandbeveiliging gerechtigd zijn de door haar geleverde zaken direct terug te nemen. Voor dat geval geeft afnemer NL Brandbeveiliging bij deze toestemming om iedere plaats te betreden waar de betreffende zaken zich bevinden. Alle kosten gemoeid met het terug nemen van geleverde zaken dienen door de tekortschietende afnemer te worden voldaan.

7. Reclames en garanties
7.1. In geval van gebreken dient de afnemer binnen 14 dagen na aflevering, danwel bij een verborgen gebrek, binnen 14 dagen na het ontdekken ervan, schriftelijk bij NL Brandbeveiliging te reclameren, bij gebreke waarvan alle rechten en bevoegdheden om op grond van het gebrek te claimen vervallen zullen zijn.

7.2. De door NL Brandbeveiliging geleverde zaken kennen, tenzij anders aangegeven, een volledige garantie van zes maanden. Indien gedurende de garantieperiode gebreken aan de geleverde zaken optreden zal NL Brandbeveiliging deze gebreken verhelpen zonder dat de kosten daarvan aan de afnemer in rekening gebracht zullen mogen worden. NL Brandbeveiliging behoudt zich het recht voor eventueel defecte zaken door andere zaken te vervangen. NL Brandbeveiliging kan onder deze garantie nimmer worden aangesproken indien en voor zover eventuele gebreken optredend tijdens de garantieperiode als gevolg van onjuist of onkundig gebruik van de door NL Brandbeveiliging geleverde zaken.

7.3. Iedere garantie van NL Brandbeveiliging vervalt op het moment dat NL Brandbeveiliging door de contractant niet in staat wordt gesteld om het benodigde onderhoud aan geleverde zaken uit te voeren of indien de contractant dat onderhoud door derden heeft laten uitvoeren.

8. Aansprakelijkheid
8.1. NL Brandbeveiliging is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en/of verband houdend met de tussen haar en afnemer gesloten overeenkomst. Voor zover NL Brandbeveiliging toch aansprakelijk mocht zijn zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en dan nog tot het bedrag waartoe deze uitkering verleent, waarbij te allen tijde geldt dat de aansprakelijkheid van NL Brandbeveiliging voor door haar geleverde zaken beperkt blijft tot de hoogte van het factuurbedrag voor de desbetreffende zaken, danwel tot de hoogte van het factuurbedrag voor de door NL Brandbeveiliging uitgevoerd werkzaamheden of verrichte diensten.

8.2. NL Brandbeveiliging zal in ieder geval nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het vergoeden van de zogenaamde gevolgschade of indirecte schade zoals bedrijfs-, milieu- of immateriële schade. NL Brandbeveiliging kan derhalve evenmin aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van derden ongeacht of deze direct of indirect voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis. De contractant vrijwaart NL Brandbeveiliging uitdrukkelijk voor eventuele vorderingen van derden jegens NL Brandbeveiliging dienaangaande.

9. Beëindiging van de overeenkomst
9.1. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, curatele stelling of beslaglegging ten laste van de contractant onder NL Brandbeveiliging, is NL Brandbeveiliging gerechtigd om met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met de contractant te beëindigen.

9.2. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten danwel goederen door NL Brandbeveiliging worden aangegaan voor een periode van tenminste 3 jaar, tenzij in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders is bepaald. Na afloop van deze overeengekomen looptijd, wordt de overeenkomst steeds van rechtswege voortgezet voor een periode van 3 jaar, tenzij de contractant de overeenkomst opzegt. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van de (verlengde) looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 kalendermaanden. Opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden en gelden pas na ontvangst en bevestiging door NL Brandbeveiliging.

10. Forum en rechtskeuze
10.1. Alle overeenkomsten tussen NL Brandbeveiliging en haar contractanten, alsmede de onderhavige algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen hierover zullen uitsluitend mogen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem danwel zulks naar keuze van NL Brandbeveiliging, voor een andere op grond van de Nederlandse weg bevoegde Nederlandse rechter.